Musisz zainstalować flash player pobierz instalator
Spis treści:

NA TROPIE W naszym hufcu rodzi się wędrownictwo, warto zatem podsuwać naszym wędrownikom wszystkie możliwe materiały, które będą naprowadzać na właściwy tor. Na Tropie jest jednym z nich… SPRAWNOŚCI HARCERSKIE W tym miesiącu, w odpowiedzi na Wasze sugestie z ankiet, prezentujemy Wam pierwszy artykuł z nowego działu. Przedstawiać w nim będziemy sposób zdobywania sprawności. Ale czym tak właściwie są sprawności? I jak w ogóle zabrać się za ich zdobywanie? Odpowiedzi znajdziecie na dalszych stronach! KREATYWNOŚĆ NA START Nasi harcerze są bardzo kreatywni i odważni. Nie dość, że mają odwagę tworzyć, to mają odwagę dzielić się tym z innymi. Od tego numeru zaczynamy prezentować Wam poetycką twórczość naszych harcerzy…

Od redkacji .............str.3 Z plecakiem przez świat .............str.4 Na tropie .............str.7 Pierwszy milon .............str.8 Sprawności - co i jak? ............str.10 Nowa akcja PD ............str.12 Kamera, akcja! ............str.13 Harc Wola Okrzejska ............str.14 Marzec w Błękitnej ............str.15 Wiosna tuż tuż ............str.16 Majesiówka ............str.19 Ładowanie baterii ............str.21 Na żywo ............str.22 Ratownicze wagary ............str.23 WIR 2013 ............str.25 Kącik poezji ............str.26 Cegła ............str.27 Od redakcjiCzuwaj! Kochani, prezentujemy Wam kolejny numer "Podlaskiej Drużyny". Jest to lektura na wyjątkowo piękną zimę tejże wiosny. Choć pogoda nie sprzyja, my jesteśmy z Wami! W tym numerze, jak zwykle, dowiecie się co dzieje się w naszym hufcu oraz poznacie kolejną trasę rowerową, a z nowości natomiast – pojawiają się wiersze naszych harcerzy, a właściwie na początek jednej harcerski, recenzje artykułów pisma wędrowniczego oraz, co może Wam się wyjątkowo przydać, wstęp do sprawności. Życzymy Wam przyjemnej lektury! Redakcja "Podlaskiej Drużyny" Z Plecakiem przez Świat
„Ojczyzna to ziemia i groby. Narody, tracąc pamięć, tracą życie.” Marszałek F. Foch


Powyższy cytat bardzo często usłyszeć można z okazji świąt, rocznic, czy uroczystości ku pamięci. Wspominamy wtedy biografie osób, które poświęciły swe życie dla innych, dla ojczyzny. Wystawiamy wtedy warty, zapalamy znicze, uczestniczymy w apelach i mszach, a potem idziemy do domu i do następnej okazji odkładamy ten cytat do szuflaty, gdzie w spokoju czeka do następnego święta. Harcerska pamięć nie powinna się kończyć przy Grobie Nieznanego Żołnierza w Warszawie, dlatego też w tym numerze pragnę przedstawić Wam kawałek Polskiej historii, który odnaleźć można w naszym mieście. Miejscem, w którym określenie "bezimienna mogiła" nabiera realnego znaczenia jest lasek na siedleckiiej Sekule. Na jego terenie znajduje się szereg mogił, w których spoczywają ofary faszyzmu i komunizmu. Na zamieszczonej schematycznej mapie zaznaczone są lokalizacje grobów, które udało się do tej pory odnależć. Mapa jest fragmentem odręcznego szkicu sporządzonego przez byłych żołnierzy Armii Krajowej i innych organizacji niepodległościowych. Szkic ten został przekazany siedleckim Nr 1 - Krzyż Głowny - Symbol męczeństwa przy ulicy Artyleryjskiej
Nr 7 - okilice starej strzelnicy - mogiła M. Zielińskiego żołnierza AK ps. "Tarzan" roz-strzelanego przez UB w dniu 16.04.1946 r.
Na podstwie szkicu sporzą-dzonego przez E. Bareja

Nr 2 - Mogiła zbiorowa Nr 6 - Mogiła dzieci zas-trzelonych przez żan-darmerię niemiecką w 1943 roku. Według ustnych prze-kazów jest to grób rodzeństwa, które zabrało owoce z sadu osoby współpracują-cej z władzami nie-mieckimi. Wezwana na miesjce żandar-meria niemiecka zas-trzeliła oboje dzieci. Należy jednak podre-ślić, że jest to przekaz ustny, który w chwili obecnej trduno jest zweryfikować na podstawie zachowa-nych dokumentów. Nr 3, 4, 5 - mogiły ofiar, których nie udało się zidentyfikować.harcerzom podczas prac porządkowych przy mogiłach prowadzonych przez 9 PŚDHS "Cienie" w 2001 roku. Lokalizacja poszczególnych mogił jest bardzo schematyczna, jednak ich odnależienie nie powinno nastręczać większych problemów. Najlepszym rozwiązaniem jest rozpoczęcie wędrówki przy krzyżu oznaczonym numerem 1. Jest on doskonale widoczny z ulicy Artyleryjskiej. Prowadzi do niego szlak wyznaczony przez duże kamienie polne. Następnie kierujemy się ścieżką oznaczoną na szkicu jako droga piesza. Rozpoczyna się ona tuż za krzyżem po jego prawej stronie. Trasa możliwa jest równiez do pokonania rowewrem, jednak ze względu na niewielką długość należy ją traktować, jako element wiekszej całości. Przy ulicy Artyleryskiej, znajdują się również mogiły włoskich oficerów, zastrzelonych przez hitlerówców po zerwaniu sojuszu Włoch i III Rzeszy. Mogiły te znajdują się po lewej stronie ulicy, kierując się w stronę Domanic, na wysokości ostatnich zabudowań. Temat mogił w lesie sekulskim pojawił się już w "Podlaskiej Drużynie" w roku 2010, jednak jego znaczenie skłoniło nas do ponownego zaintersesowania nim naszych Czytelników. Zachęcamy wszystkich do wyprawy szlakiem mogił w lesie sekulskim, gdyż jest to doskonała okazja do poznania i zrozumienia trudnej polskiej historii. Informujemy, że istnieje możliwość udostepnienia pełnego szkicu, a także mozliwość uczestnicwta w wycieczce osób znających dokładną lokalizację. Przypominamy, że cały czas trwa konkurs turystyczno - krajoznawczy. Zwycięzcą zostanie osoba z największą ilością prawidłowych odpowiedzi. Nagrody w konkursie ufundowało PTTK oddział w Siedlcach oraz komenda Hufca. W tym numerze mamy dla Was dwa pytania związane z tematem artykułu. 1. Który polski pisarz wspominał w swoich utworach o siedleckiej Sekule? 2. W którym roku Włochy zerwały sojusz z III Rzeszą? Odpowiedzi prosimy nadsyłać na nowy adres mailowy redakcji: podlaskadruzyna@gmail.com Z harcerskim pozdrowieniem Czuwaj pwd. Andrzej Ryś ZAWALIDROGA NA TROPIE
"Na Tropie", to najpopular-niejszy magazyn dla wędrow-ników Związku Harcerstwa Pol-skiego. Od lat cieszył się dobrą renomą. Doskonale dobierana tematyka dla tego pionu har-cerskiego. Poruszane ważne,


często kontrowersyjne tematy. Trafne spostrzeżenia. Tym razem również. Redaktorzy "Na Tropie" poruszyli temat tzw. „Zawalidrogi”. Kim jest Zawa-lidroga i dlaczego akurat o nim piszą? Jest to ktoś, kto ma do zrobienia coś, ale odkłada to na kiedyś z powodu czegoś. Dlaczego o nim? Bo sami w pewnym momencie zmienili się w Zawalidrogów. Niegdyś co-miesięcznie ukazywane pismo dla wędrowników dziś wydało wydanie specjalne po trzy-miesięcznej przerwie. Otwarcie przyznają się do tego, że od-kładali pismo na rzecz czego innego. Mieli całkiem inne priorytety. Jednak sytuacja "Na Tropie" jest troszeczkę odzwier-ciedleniem niektórych z nas. Czy i my nie odkładamy wielu rzeczy na boczny tor dlatego, bo nasze priorytety są inaczej zhierarchizowanie? Tak jest. Czasem bierzemy na siebie zbyt wiele, zbyt wiele chcielibyśmy zrobić jednocześnie mając gdzieś z tyłu głowy to, że nie jesteśmy cyborgami… Magdalena Szczerbaciuk Jak nie wiadomo, o co chodzi, chodzi o pieniądze
Dura lex, sed lex - twarde prawo, ale prawo


Czy z pieniędzy uzyskanych z 1% procenta można kupić mundury ?, Czy z funduszy uzyskanych z tytułu 1% podatku można opłacić składki ? Powyższe oraz dziesiętki innych pytań towarszą drużynowym i komendantom jednostek orga-nizacyjnych hufca, którym udało się pozyskać się środki finan-sowe z 1%. Tytuł niniejszego artykułu ma za zadanie wskazywać, że środ-ków takich nie można wydat-kować w sposób dowolny, gdyż sposób ich wydatkowania podlega ścisłym regulacjom prawa podatkowego. Na podstawie rozmów z instruktorami hufca redakcja "Podlaskiej Drużyny" opracowała listę najważniejszych pytań dotyczących środków z 1%, które zostały przedstawione komendantce Hufca "Podlasie" w Siedlcach druhnie Zofii Kroll. Uzyskane odpowiedzi prezentu-jemy na łamach naszej gazetki. 1. NA CO MOGĄ BYĆ PRZEZNACZONE ŚRODKI Z 1% ? Odpowiedź: Na materiały programowe, doty-czące działalności organizacji pożytku publicznego. 2. CZY ZA ŚRODKI Z 1 % MOŻNA KUPIĆ MUNDURY ? Odpowiedź: Tak, ale wyłącznie dla harcerzy. 3. CZY ZA ŚRODKI UZYSKANE Z 1% MOŻNA KUPIĆ UMUNDUROWANIE POLOWE, BLUZY Z POLARU, PODKOSZULKI, itp.? Odpowiedź: Tak. Jednak należy szcze-gółowo opisać dokonany zakup.4. CZY ZA ŚRODKI Z 1% MOŻNA OPŁACIĆ SKŁADKI ? Odpowiedź: Niesterty nie. 5. CZY ZA ŚRODKI Z 1% MOŻNA OPŁACIĆ WPISOWE NA ZLOT, RAJD, BIWAK ? Odpowiedź: Również nie 6. CZY ZA ŚRODKI Z 1% MOŻNA OPŁACIĆ WYJAZD BĄDŹ UMUNDUROWANIE HARCERZY BĘDĄCYCH W TRUDNEJ SYTUACJI FINANSOWEJ ? Odpowiedź: Tak, zakup umundurowania jest możliwy, jednak konieczne jest właściwe uzasadnienie. 7. W JAKI SPOSÓB ODBIE-RANE SĄ ŚRODKI PIENIĘŻNE Z HUFCA ? Opowiedź: Zaliczką pobieraną z kasy hufca bądź płacąc swoimi pieniędzmi i po przedstawieniu faktury otrzymać zwrot, bądź przele-wem z Hufca 8. W JAKI SPOSÓB NA-LEŻY UDOKUMENTOWAĆ ZAKUPY ZE ŚRODKÓW 1%? Odpowiedź: Na zakupione towary należy wziąć fakturę wystawioną na dane: Chorągiew Mazowiecka ZHP Hufiec „Podlasie” 08-110 Siedlce ul. Zaremby 3 NIP 774-31-36-686 9. DO KIEDY NALEŻY WYDAĆ ŚRODKI UZYSKANE Z 1% Odpowiedź: Uzyskane środki należy rozliczyć do 1 czerwca roku na-stępnego po uzykaniu środków. (czyli środki, jakie wpłynęły w roku 2012, za rok podatkowy 2011 należy rozliczyć do dnia 01.06.2013 r.). Mamy nadzięję, że powyższe informacje pomogą w wydat-kowaniu śodków, jakie udało się pozyskać z 1 %. Z harcerskim pozdrowieniem Czuwaj pwd. Andrzej Ryś SPRAWNOŚCI HARCERSKIE
W tym miesiącu przed Wami pierwszy artykuł z nowego działu.


Celem wprowadzenia odpowiemy sobie na kilka podstawowych pytań. CZYM tak właściwie są sprawności? Przez sprawności rozumiemy umieję-tności z jakiejś dzie-dziny zdobyte przez harcerza i udowod-nione działaniem. Oznacza to, że aby zdobyć daną spraw-ność musimy wyka-zać się określoną umiejętnością w praktyce. To jeden z podstawowych instrumentów meto-dycznych, zaraz obok stopni harcerskich. PO CO zdobywa się sprawności? Dzięki nim możemy rozwijać swoje zdol-ności w danej dziedzinie, odkrywa-my nowe zaintere-sowania i uczymy się zaradności. JAK zdobyć sprawność? Chęć jej zdobycia należy zgłosić drużynowemu. Następnym krokiem powinno być zapoz-nanie się z zada-niami, które musimy wykonać w ramach zdobywania spraw-ności i sporządzenie na ich podstawie karty. Do każdej sprawności przypi-sane są zadania, mające rozwinąć w nas umiejętność.JAKIE SPRAWNOŚCI mogę zdobyć? Przykładowe dziedziny to: przyrodnicze, puszczańskie, kucharskie, terenoznawcze, łącz-nościowe. Pozostałe znajdziecie w „Podstawowym zestawie sprawności” i „Uzupełniającym zestawie sprawności” (dostępne w Internecie lub w formie książkowej). JAKI jest POZIOM TRUDNOŚCI określonej sprawności? Mogą być: •jednogwiazdkowe - dla począ-tkujących w danej dziedzinie (najbardziej odpowiednie dla harcerzy w wieku 10-13 lat), •dwugwiazdkowe - dla pogłę-biających wiedzę i doskonalących umiejętności, rozwijających swoje zainteresowania (mogą je zdobywać harcerze w wieku 10-13 lat i harcerze starsi - 13-16 lat), •trzygwiazdkowe - zakładają zdobycie ponadprzeciętnej, rozległej wiedzy i umiejętności z wybranej dziedziny, wymagają umiejętności samodzielnego, konsekwentnego doskonalenia się w tej dziedzinie (dla harcerek i harcerzy starszych - 13-16 lat), • mistrzowskie - wymagają umiejętności na poziomie niemal profesjonalnym liczącym się w dorosłym życiu. JAK OZNACZANE są zdobyte sprawności na mundurze? Zdobycie sprawności ogłasza się w rozkazie drużynowego i potwierdza umieszczeniem na mundurze znaczka sprawności. Znaczki sprawności to kółka o średnicy 30 mm. Noszone są na prawym rękawie munduru. Każda dziedzina ma inny znak graficzny. O poziomie zaawan-sowania sprawności świadczy obwódka znaczka - sprawności jednogwiazdkowe – granatowa, dwugwiazdkowe – zielona, trzygwiazdkowe - czerwona, mistrzowskie – czarna. W kolejnych numerach będę przestawić sprawności z danej dziedziny i opisywać sposób ich zdobycia. Gdybyście byli szczególnie zainteresowani jedną z dziedzin, napiszcie na adres mailowy redakcji, a postaram się sprostać Waszym oczekiwaniom. Katarzyna Sobiczewska UWAGA !!!
NOWA AKCJA PODLASKIEJ DRUŻYNY


"Podlaska Drużyna" roz-poczyna akcję promo-cyjną skierowaną do zu-chów, harcerzy, instrukto-rów oraz wszystkich, którym bliski jest klimat harcerskich przygód. Na ostatnim zlocie drużynowi otrzymali listy, na które można wpisywać adresy mailowe osób zainteresowanych otrzymywaniem kolejnych numerów Podlaskiej Dru-żyny bezpośrednio na skrzynkę pocztową. Każdy z Czytelników, któ-ry zna takie osoby, może dopisać je do listy swojej drużyny lub zachęcić do przesłania wiadomości na adres mailowy redakcji : podlaskadruzyna@gmail.com Każdy mail zostanie dopisany do bazy ad-resów, na które będą wy-syłane kolejne numery naszej gazetki. Z harcerskim pozdrowieniem Czuwaj pwd. Andrzej Ryś KAMERA! AKCJA!
W zeszłym miesiącu zaprezen-towaliśmy Wam ostatni filmik nagrany przez 14. PDW AMBULO w ramach Kampanii Bohater.


Nadszedł więc czas na podsumowania. Jedyna drużyna, która nadesłała poprawne odpo-wiedzi na wszystkie zamieszczone przez nas nagrania to „ToTuToTam” ze Skórca. Mamy nadzieję, że dzięki naszemu konkursowi w ciekawy sposób lepiej poznaliście postaci z utworów Henryka Sienkiewicza. Serdecznie Wam gratulujemy i dziękujemy za wzięcie udziału w naszym quizie. Jak to zwykle bywa – zwycięzców się nagradza. Wyczekujcie więc zlotu festiwalowego – właśnie wtedy wręczymy Wam zasłużoną nagrodę! Katarzyna Sobiczewska Harcerska Wola OkrzejskaKampania Bohater trwa w najlepsze. Drużyny sumiennie realizują swoje zadania. Wśród tych jednostek znalazła się także 11 WDH „Darnia”. Druh Darek Biedak to zapalony podróżnik. Nic dziwnego, że postanowił wybrać zadanie, dzięki któremu jego harcerze poznają kawałek świata. Może nie tak dalekiego, ale zawsze więcej niż 10 km od domu. W dniach 9-10.03. wybrali się do Woli Okrzejskiej. Głównym celem wyjazdu było poznanie rodzinnej miejsco-wości Henryka Sienkiewicza. Harcerze zwiedzali muzeum regionalne, zakamarki, w których bawił się autor "Quo Vadis", jego postać stawała się im coraz bliższa… Jednak nie tylko to. Znalazł się też czas na zabawę, na rozgrywki sportowe, nocne podchody i ognisko. Prawdziwie harcerski wypoczy-nek! Magdalena Szczerbaciuk Fot: Błękitna Szóstka

„planu zdjęciowego”, sesje fotograficzne i na koniec obróbka w programach fotograficznych wykonanych zdjęć. Efekt – projekty okładek największych powieści H. Sienkiewicza. Małgorzata Jakubowska

Wiosna idzie du-żymi krokami. Czują ją już harcerze, mrówki i wszelkie inne stworzenie. Ży-cie zaczyna przys-pieszać, tempa na-bierają też prace przy Kampanii Bo-hater, którą podjęła „Błękitna Szóstka”. Po długich przygo-towaniach: pozna-waniu dorobku pi-sarskiego H. Sien-kiewicza, jego pos-taci oraz cech charakterystycznych epok opisywanych w powieściach, dru-żyna dotarła do finału zadania! Naj-pierw było magazy-nowanie wszelkich potrzebnych akce-soriów, potem bu-dowa WIELKANOC TUŻ TUŻW dniach 15-17.03.2013r odbył się zlot wielkanocny w Skórcu. Zaczęliśmy od apelu powital-nego, gdzie drużynowi zamel-dowali swoje drużyny. Udział wzięli zuchy, harcerze i harcerze starsi. Po apelu poszliśmy na kolację. Wieczór był długi, więc druhna Małgorzata Jakubowska nauczyła nas różnych szyfrów. Między innymi: komórkowego, ułamkowego i tabliczki mno-żenia. Natomiast dh. Grażyna omówiła rodzaje ognisk i symbolikę ognia. Wiadomości te wykorzystaliśmy następnego dnia podczas gry terenowej, którą zorganizowała drużyna ToTuTuTam. Oprócz tego podczas gry musieliśmywykorzystać wiedzę na temat obrzędów świąt wielkanocnych oraz na temat Henryka Sienkiewicza. Na poszczególnych 10 punktach zbieraliśmy kolejne elementy do koszyczka wielkanocnego. Swą wiedzę wykorzystaliśmy do quizu o naszym bohaterze. Nie zabrakło prac plastycznych harcerzy. Nasi opiekunowie nie pozwolili, żebyśmy się nudzili, więc zorganizowali nam mecz siatkówki. Oczywiście nie zabrakło dźwięku gitar i śpiewu. Uczyliśmy się między innymi piosenek pt. „Druh” „Harcerskie ideały” „Świetlany krzyż” i „Modlitwa harcerska”. W sobotni wieczór po kolacji odbył się apel pożegnalny, po czym zaczęła się część artystyczna. Nasigospodarze „ToTu-ToTam’’ przygoto-wali przedstawienie „W kręgu obrzędów wielkanocnych”, na które przybyli goście: wójt gminy Skórzec z żoną oraz pani dyrektor szkoły. Później między dru-żynami wymieni-liśmy się pisankami i życzeniami. Po części oficjalnej, rozpo-częliśmy I harcerską noc kabaretową, gdzie mogliśmy się wykazać swoimi umiejętnościami. Nawet nie spodzie-waliśmy się, że wśród nas jest tylu zdol-nych aktorów. Nawet drużynowi występo-wali na scenie, czego się nikt nie spodzi-ewał. W niedzielę z dobrą energią i trudem rozstaliśmy się, i wróciliśmy do domów, oczekując na następny zlot. Dorota Bielińska MAJESIÓWKAKolejny kurs za nami. Kolejne osoby potrafiące udzielać pierwszej pomocy. Kolejni ratownicy. Kolejni członkowie HKR Siedlce. Rośniemy w siłę! 8-10 maca oraz 15-17 marca ratownicy naszego hufca spędzili czas wśród swoich ratowniczych przyjaciół. Zabrali też ze sobą nowe dobrze prosperujące „nabytki”. Po dwóch weekendach zmagań z własnymi słabościami, stresem i nową wiedzą mamy nowego ratownika. Katarzyna Gromadzka, harcerka 14 PDW AMBULO otrzymała z rąk druha Krzysztofa Kaski certyfikat ukończenia z wyni-kiem pozytywnym Wędrowni-czego Kursu Pierwszej Pomocy. Co więcej, Kasia otrzymała tzw. pustą kartę IP, którą w tradycji Harcerskiej Szkoły Ratownictwa przekazuje się tym kursantom, w których instruktorzy dostrzegli coś więcej i widzą dla nich instruktorską szansę. Kasiu, GRATULUJEMY! Magdalena SzczerbaciukŁADOWANIE AKUMULATORÓWTo spotkanie było inne niż wszystkie. Było nie tylko organizacyjne, ale również bardzo merytoryczne. Ratow-ników Klubu odwiedził warsza-wski przyjaciel, który niejedno-krotnie okazał się niezastąpiony w działalności HKR Siedlce. Zajęcia z patofizjologii wstrząsu przeprowadził dla nas druh Michał „Majeś” Majewski. Ponadto ratownicy zaznajomili się ze swoim nowym sprzętem łącznościowym. Do tego druh Radek Uziębło przeprowadził zajęcia z języka migowego, które zostały bardzo entu-zjastycznie przyjęte. Zwieńczeniem całej części stricte merytorycznej były symulacje, mające na celu usprawnienie pracy w zespołach ratowniczych. Po tym nastąpiła część orga-nizacyjna. Ratownicy dopięli swój statut na ostatni guzik oraz oficjalnie przyjęli do swojego Klubu nowych ratowników. Magdalena Szczerbaciuk NA ŻYWO
Media w dzisiej-szym świecie od-grywają najważniej-szą rolę promo-cyjną. Tym razem szansę dostał rów-nież hufiec Pod-lasie. Liczna repre-zentacja naszego hufca, składająca się z Druhny ko-mendant Zofii Kroll, zastępcy Grażyny Bednarzak, druży-nowych: Zygmunta


Kondraciuka, Mał-gorzaty Jakubows-kiej, Michała Dębs-kiego, Magdaleny Szczerbaciuk i przy-bocznej Anny Kar-bowiak, miała o-kazję wziąć udział w audycji na żywo „Czarno na Białym” Katolickiego Radia Podlasie. Rozmawiali wraz z prowadzącym księ-dzem na temat aktywności społe-cznej, zachęcenia młodych do działa-lności innej niż gra-nie na komputerze oraz na temat aktu-alnie prowadzonych w hufcu działań. Audycję można odsłuchać klikając tutaj. Magdalena Szczerbaciuk RATOWNICZE WAGARYPierwszy dzień wio-sny, tradycyjnie uz-nany dniem waga-rowicza. Jedni spę-dzają go w kinie, jedni na pizzy, inni zwyczajnie w domu, a co porządniejsi w szkole. Niektórzy natomiast szkolą z zakresu udzielania pierwszej pomocy. Tak też dzień wagarownicza spę-dzili członkowie HKR Siedlce. Szkolenie z pierwszej pomocy odbyło się w szkole w Borkach Wyrkach, gdzie nauczycielem wf jest jeden z instruktorów hufca i członków HKR – druh Zygmunt Kondraciuk.Ratownicy pojechali przeszkolić maluchy, trochę większe maluchy i gimnazjalistów w zakresie RKO i nagłych zachorowań. Nie był to zmarnowany dzień, wręcz przeciwnie. Dla ratowników satysfakcja, dla dzieci nowo zdobyta wiedza. Magdalena SzczerbaciukJak już większość z Was wie, nasz hufiec ma zaszczyt organizo-wać w tym roku V Warsztaty Iście Ratow-nicze Chorągwi Mazo-wieckiej ZHP przy współpracy z Inspekto-ratem Ratowniczym Chorągwi Mazowieckiej. Tak poważnie brzmi. Myślicie – nuda. W żadnym wypadku! HKR SIEDLCE wraz z IRCM od paru miesięcy stają na głowie, aby ratownikom Chorągwi przygotować warsztaty z prawdziwego zda-rzenia! Szykuje się wie-le atrakcji. Zapraszamy wszystkich ratowników do wzięcia w nich udziału. Zgłoszenia już ruszyły. Możecie je znaleźć na stronie Wiru na facebooku: http://www.facebook.com/WIRSIEDLCE2013. ZAPRASZAMY! Magdalena Szczerbaciuk

Podlaska Drużyna

„Historia” Była historia taka, Że na łące zerwałam czerwonego maka, I wtedy powiedziałam, Że w życiu swoim dawno nic nie zmieniałam, I już wiedziałam Po łąkach do domu gnałam Weszłam, i sięgnęłam po stary Zakurzony już album A tam, zdjęcia Jacyś ludzie w mundurach Ale to nie żołnierze- To ludzie którzy zmieniają świat na lepsze;- To harcerze… „Druh i druhna’’ Dziewczyna- szary mundur Odznak i sprawności wiele; Chłopcy- cali jak żabki na zielono; Oboje jeden kolor pagonów, chust i beretów mają, Oboje na gitarach grają; Jeżdżą na harcerskie obozy i zbiórki, Całe życie mają z górki; Mogą liczyć na siebie w każdej sytuacji Masz na to moje harcerskie słowo gwarancji… Autor: DOROTA BIELIŃSKA 28 WDH TROPICIELE CEGŁAMłody odnoszący sukces kierownik jechał sąsiednią ulicą, jadąc odro-binę za szybko swoim nowym Ja-guarem. Uważał na dzieciaki wy-skakujące z za za-parkowanych sa-mochodów i zwalniał, jak tylko mu się wydawało, że coś zobaczył. Auto przejechało, żadne dziecko się nie pojawiło. Za-miast tego cegła uderzyła w boczne drzwi Jaguara. Dał po hamulcach i zawrócił Jaguara do miejsca z któ-rego rzucono cegłę. Zezłoszczony kie-rowca wyskoczył z samochodu, zła-pał najbliższego dzieciaka i pchnął go na zaparkowany samochód krzy-cząc: Co to było i kim Ty jesteś?! I co do licha robisz? To jest nowy samochód, a ta rzucona cegła bę-dzie Cię kosztować kupę kasy! Dlaczego to zro-biłeś? Młody chłopak bronił się: Proszę Pana… Proszę, przepra-szam, ale nie wiedziałem, co in-nego mogę zrobić błagał. Rzuciłem cegłą,bo nikt inny by się nie zatrzymał… Ze łzami spływającymi po twarzy i po brodzie chłopaczek wskazał na miejsce obok zaparkowanego samochodu. To jest mój brat powiedział. Zjechał z krawężnika i spadł z wózka inwalidz-kiego, a ja nie potrafię go podnieść…. Teraz szlochając chłopiec poprosił oszołomionego kierowcę: Czy mógłby Pan mi pomóc podnieść go na wózek? Jest poraniony i za ciężki dla mnie…

„Nie idź przez życie tak szyb-ko, aby ktoś musiał rzucać w Ciebie cegłą, by zwrócić na siebie Twoją uwagę”.

Poruszony kierow-ca próbował przeł-knąć gwałtownie pojawiającą się kluskę w gardle. Szybko podniósł chłopca na wózek, potem wyciągnął chusteczki i oczy-ścił ranki i prze-cięcia. Dziękuję i niech Cię Bóg błogosławi - wdzięczne dzie-cko odpowiedziało nieznajomemu. Zbyt zszokowany aby powiedzieć słowo mężczyzna po prostu patrzył jak chłopiec popy-chał swojego przy-wiązanego do wózka brata w kierunku domu… To był długi i wol-ny spacer z pow-rotem do Jaguara… Uszkodzenie było bardzo widoczne, ale mężczyzna nigdy nie zajął się naprawieniem uszkodzonych drzwi… Zostawił je w takim stanie aby przypominały mu wiadomość: „Nie idź przez życie tak szybko, aby ktoś musiał rzucać w Ciebie cegłą, by zwrócić na siebie Twoją uwagę”. pwd. Zygmunt Kondraciuk