Musisz zainstalować flash player pobierz instalator
Bal u Sienkiewicza, czyli Poloneza czas zacząć!

XXXII Ogólnopolski Festiwal Piosenki Harcerskiej

W ramach Kampanii Bohater, mającej na celu przyznanie huf-cowi imienia Henryka Sienkiewicza, dru-żyny podejmują ró-żne działania. Ko-menda także nie próżnuje. Wczoraj we względnie spo-kojnym Miasteczku Festiwalowym po-śród gwaru i hałasu coś się zaczęło dziać. Skromnne panny poczęły wią-zać gorsety, pudrować nosy i kręcić loki. Szla-chetni panowie zaś czyścić pantofle i ukladać fryzury. Po-tem wszyscy za-częli się schodzić na salę, gotową na wielkie wydarzenie. Wszyscy uczestnicy zlotu mieli obowiązek zabrać ze sobą stroje postaci sien-kiewiczowskich. I tak przygotowani har-cerze wkroczyli na salę. Oleńki, Heleny, Zbyszkowie Staszkowie i nie-jedna Nel z niecier-pliwością stąpali z nogi na nogę. Ten nerwowy tik znalazł jednak zastosowa-nie. Pierwszy szla-chcic, Pan Zagłoba, zawował i pary ru-szyły w miarowymi tempie Poloneza. Wirując kaskadą, barwy strojów fa-lowały. Wszystko to do zo-baczenia na stronie nr 4. Agata ŁukaszukWspomóż Sienkiewicza!
Powrót do Sienkiewicza. Hufiec "Podlasie" będzie miał swojego bohatera. Potrzebuje jednak drobne-go wsparcia.


We wrześniu 2012 roku Hufiec „Podlasie” rozpoczął starania o uzyskanie imienia Henryka Sienkiewicza. W ramach Kampanii Bohater drużyny har-cerskie przeprowadziły szereg działań mają-cych na celu przybl-iżenie postaci Henryka Sienkiewicza zuchom i harcerzom. Jednym z priorytetów tej Kam-panii jest zdobycie sztandaru. Sztandar to znak od-działu, stowarzyszenia, szkoły a w naszym przypadku hufca. Wy-wodzi się z dawnych znaków bojoworoz-poznawczych, które służyły do łączności między wodzem a oddziałem. Jest wysoce pożąda-ne, aby każdy harcerz odczuwał dumę i sa-tysfakcję z tego, że jest członkiem danego hufca, którego wyróż-niającymi symbolami jest patron i sztandar. Zdobycie sztandaru wymaga ogromnego wysiłku oraz zna-cznej kwoty pieniędzy na jego wykonanie. Dlatego też zwracamy się z prośbą do wszystkich życzliwych nam osób o wsparcie finansowe. W tym przypadku każdy grosz się przyda. Z góry dziękujemy.] Dane do przelewu: Związek Harcerstwa Polskiego Komenda Hufca "Podlasie" w Siedlcach ul. Zaremby 3, 08-110 Siedlce nr konta: 22 1240 2685 1111 0000 3656 0716 (z dopiskiem: „na sztandar”) Natalia Księżopolska